Pages

Celomociti gujavica - karakteristike, funkcija i primjena u istraživanjima
Celomociti gujavica - karakteristike, funkcija i primjena u istraživanjima
Lucija Sara Kovačić
Gujavice su mali, detritovorni beskralježnjaci koji pripadaju koljenu kolutićavaca (Annelida). Celomociti čine imunološke stanice gujavica. One su mezenhimskog podrijetla i sastavni su dio celomske tekućine. Zbog manjka usuglašenosti, postoje više različitih načina na koje se celomociti mogu podijeliti. Unatoč manjku ujednačene podjele, celomociti pokazuju karakteristike kao što su proliferacija, termoadaptabilnost, regeneracija, fluorescencija, preživljavanje u uvjetima...
Cijanobakterije kao ubikvisti
Cijanobakterije kao ubikvisti
Matea Plešić
Cijanobakterije ili modro-zelene alge su najstarija skupina fotoautotrofnih organizama na Zemlji. Poznato je oko 2000 vrsta svrstano u 150 rodova. Njihov talus može biti jednostaničan, kolonijalan ili višestaničan. Primarna staništa cijanobakterija su vodeni ekosustavi, ali mogu obitavati i izvan vode. Zapanjujuća je njihova sposobnost naseljavanja ekstremnih staništa, kao što su polarna područja, pustinje, vrući izvori te gole kamene podloge. Cijanobakterije su ubikvisti koji...
Cijanotoksini  - izvori, vrste, metode istraživanja
Cijanotoksini - izvori, vrste, metode istraživanja
Ivana Skuzin
Cijanobakterije i njihovi sekundarni metaboliti, cijanotoksini, predstavljaju problem globalnih razmjera zbog velikog utjecaja na zdravlje i kvalitetu života ljudi, ali i drugih organizama. Visoke temperature i povećana eutrofikacija voda pogoduju cvjetanju cijanobakterija prilikom kojeg dolazi do sinteze štetnih cijanotoksina. U radu su opisane najvažnije vrste cijanotoksina te njihovi izvori, karakteristike, toksično djelovanje na organizme, ekologija, putevi intoksikacije i metode...
Clostridium difficile
Clostridium difficile
Milica Dugić
Clostridium difficile je anaerobni, sporulirajući patogen, sve više istraživan zbog saznanja da je glavni uzročnik nozokomijalnih infekcija, odnosno infekcija koje se razvijaju u bolničkim uvjetima. Uočeno je da su u posljednjih dvadesetak godina te infekcije sve češće, što je direktno utjecalo na pojačano istraživanje ovog patogena i na traženje načina kako spriječiti širenje bakterije, ali i kako izliječiti pacijente koji su inficirani sa C. difficile
Combined effects of phenanthrene and polystyrene nanoplastics on amphibians: an in vivo and in vitro approach
Combined effects of phenanthrene and polystyrene nanoplastics on amphibians: an in vivo and in vitro approach
Marija Rusković
Amphibians have an essential role in the ecosystems they inhabit. They are a link between the aquatic and terrestrial ecosystems and make up a large part of the environmental biomass. Chemical pollution is one of reasons for significant worldwide decreases in amphibian populations and there is a need for understanding the effect of different contaminants on them. Phenanthrene is one of the polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) that was identified in the aquatic environment and previous...
DANJI LEPTIRI (LEPIDOPTERA: RHOPALOCERA) PRILOG POZNAVANJU BIOTSKE RAZNOLIKOSTI REGIONALNOG PARKA MURA - DRAVA
DANJI LEPTIRI (LEPIDOPTERA: RHOPALOCERA) PRILOG POZNAVANJU BIOTSKE RAZNOLIKOSTI REGIONALNOG PARKA MURA - DRAVA
Dragana Pongrac
Istraživanja faune danjih leptira (Lepidoptera: Rhopalocera) na području regionalnog parka Mura-Drava provedena su od svibnja do rujna 2011. godine.Na području rijeke Mure zabilježeno je 1000 jedinki i utvrđeno 49 vrsta, koje su svrstane u 6 porodica. Istraživanjem faune danjih leptira na području rijeke Mure utvrđeno je 19 novih vrsta danjih leptira: Papilio machaon, Artogeia manii, Colias hyale, Leptidea reali,Celastrina argiolus, Everes argiades, Mellicta athalia, Mellicta...
DIFERENCIRANJE BIOKEMIJSKIH MARKERA IZLOŽENOSTI PESTICIDIMA I NANOČESTICAMA KOD ENHITREIDA
DIFERENCIRANJE BIOKEMIJSKIH MARKERA IZLOŽENOSTI PESTICIDIMA I NANOČESTICAMA KOD ENHITREIDA
Ana Oršolić
Enhitreide imaju važnu ulogu u poboljšavanju strukture tla i razgrađivanju organske tvari. Koriste se kao standardni modelni organizmi za kemijska testiranja. U ovom radu; vrsta Enchytraeus albidus izlagana je TiO2 i ZnO različite veličine čestica (nano i ne-nano), koristeći tri različita načina izlaganja – umjetno tlo, ekstrakt tla i rekonstruiranu vodu. Krajnje točke mjerenja bile su mortalitet i biokemijski markeri: aktivnost katalaze (CAT), acetilkolinesteraze (AChE),...
DINAMIKA KOLIFORMNIH BAKTERIJA U POPLAVNOM PODRUČJU KOPAČKI RIT
DINAMIKA KOLIFORMNIH BAKTERIJA U POPLAVNOM PODRUČJU KOPAČKI RIT
Elvira Kuna
Na području Kopačkog rita, u kanalu Čonakut i Sakadaškom jezeru, kao i u Dunavu istraživani su od ožujka do listopada 2012. godine osnovni fizikalno-kemijski parametri te broj koliformnih bakterija i E.coli. Kvaliteta vode i poplave su jedna od važnijih funkcija ekosustava i koriste se pri monitoringu usluga ekosistema. Budući da se koliformne bakterije prirodno izlučuju u velikom broju koriste se kao indikatori fekalnog onečišćenja kao i pokazatelji kvalitete površinskih voda....
DINAMIKA KOPIOTROFNIH I OLIGOTROFNIH BAKTERIJA U TLU U OVISNOSTI O GUJAVICAMA VRSTE Eisenia fetida
DINAMIKA KOPIOTROFNIH I OLIGOTROFNIH BAKTERIJA U TLU U OVISNOSTI O GUJAVICAMA VRSTE Eisenia fetida
Mirta Eberhard
Provedeno je mikrokozmičko istraživanje utjecaja gujavica vrste Eisenia fetida na brojnost kopiotrofnih i oligotrofnihbakterija u tlu tijekom razdoblja od šest mjeseci. Gujavice su važan element makrofaune tla koji svojim djelovanjem poboljšava svojstva tla, te povećava brojnost i aktivnost bakterija. Koristeći koncept oligotrofije-kopiotrofije nastojao sepovezati, gujavicama potaknut, efekt transformacije organske tvari u raspoloživi oblik s porastom broja bakterija,...
DISKRETNI MODELI DINAMIKE POPULACIJA VRSTA UNUTAR TROČLANIH HRANIDBENIH LANACA I EKOLOŠKIH MREŽNIH STRUKTURA
DISKRETNI MODELI DINAMIKE POPULACIJA VRSTA UNUTAR TROČLANIH HRANIDBENIH LANACA I EKOLOŠKIH MREŽNIH STRUKTURA
Nikolina Bilić - Dujmušić
Matematički modeli su pojednostavljeni prikazi realne situacije koji uz pomoć matematičkog jezika opisuju ponašanja prirodnih sustava kako bi predvidjeli ponašanje promatranih sustava u budućnosti uz njihovu manipulaciju. U radu su uspostavljeni modeli osnovnih tipova predator-plijen interakcija te diskretni model hranidbene mreže izgrađene na temelju tih odnosa. Naglasak je stavljen na predator-plijen odnose u tročlanim hranidbenim lancima uz prikaz promjene dinamike populacija...
DJELOVANJE ČIVITNJAČE NA KLIJAVOST I RAZVOJ LUCERNE I SUNCOKRETA
DJELOVANJE ČIVITNJAČE NA KLIJAVOST I RAZVOJ LUCERNE I SUNCOKRETA
DRAGICA MARINČIĆ
Čivitnjača je invazivna biljka koja sadrţi alelokemikalije koje mogu utjecati na rast i razvoj biljaka u njezinoj neposrednoj blizini. Cilj ovog rada bio je utvrditi utjecaj otopine juglona i vodenih ekstrakata suhih listova čivitnjače različitih koncentracija (1, 3 i 5%) na klijavost i rast sjemena lucerne i suncokreta. Sjeme obje testne biljne vrste tretirano otopinom juglona i ekstraktom čivitnjače najveće koncentracije najslabije je klijalo, a mlade su se biljke slabije...
DJELOVANJE ČIVITNJAČE NA RAZVOJ I KLIJAVOST PŠENICE I DJETELINE
DJELOVANJE ČIVITNJAČE NA RAZVOJ I KLIJAVOST PŠENICE I DJETELINE
Ana Martinović
Invazivne biljne vrste svojim brzim rastom i razmnožavanjem te izlučivanjem različitih alelokemikalija negativno djeluju na rast biljaka u svom neposrednom okruženju. Čivitnjača (Amorpha fruticosa L.) je invazivna biljka koja dobro uspijeva uz rubove kanala i poljoprivredne površine. Cilj ovog rada je istražiti djelovanje juglona koji inhibira rast brojnih biljnih vrsta te vodenih ekstrakata listova čivitnjače različitih koncentracija na klijanje i razvoj pšenice (Triticum...

Pages