Pages

Elektrokemijska karakterizacija salicilne kiseline i njen utjecaj na fitopatogenu gljivu Ophiostoma novo-ulmi
Elektrokemijska karakterizacija salicilne kiseline i njen utjecaj na fitopatogenu gljivu Ophiostoma novo-ulmi
Ines Živković
Salicilna kiselina je jednostavni fenolni spoj kojeg sintetizira veliki broj prokariotskih i eukariotskih organizama te je prilikom istraživanja 1979. godine otkriveno kako salicilna kiselina ima funkciju u obrani biljaka od različitih patogena. Na području Republike Hrvatske zabilježena je prisutnost fitopatogene gljive Ophiostoma novo-ulmi koja je uzrokovala velike štete na šumskim područjima izazivajući sušenje stabala brijesta. U ovom radu provedena je elektrokemijska...
Endoparaziti u slatkovodnim ribama
Endoparaziti u slatkovodnim ribama
Nera Vuić
Babuška (Carassius gibelio) kao česta invazivna vrsta naših voda, s visokom tolerancijom na različite uvjete i oportunističkim načinom života, predstavlja vrlo dobrog kandidata za prijenos mnogobrojnih parazitskih vrsta. Jedinke babuški su uzrokovane u jezeru Sakadaš, unutar Parka prirode Kopački rit, radi utvrđivanja prisutnosti endoparazita u probavilu ili trbušnoj stijenci. Utvrđena je prisutnost predstavnika koljena Nematoda. Nađeni paraziti su izolirani iz utroba...
Epifitska i epilitska lišajska flora područja Lapjaka
 (Park prirode Papuk)
Epifitska i epilitska lišajska flora područja Lapjaka (Park prirode Papuk)
Juro Zovkić
Cilj ovog rada je utvrditi floru lišajeva na području poučne staze Lapjak u Parku prirode Papuk, ovisno o različitim podlogama koje naseljavaju te procijeniti ekološke značajke prema indikatorskim vrijednostima. Iznimna raznolikost geološke podloge, šumskih fitocenoza i udaljenost Parka prirode Papuk od industrijskih onečišćenja odražavaju se i na području poučne staze Lapjak, što pogoduje velikom broju lišajskih vrsta. Istraživanjem su zabilježene ukupno 42 vrste...
Epifitske zajednice poplavnih područja Dunava
Epifitske zajednice poplavnih područja Dunava
Ivana Vukšić
Plitka vodna tijela, poput bara, kanala, ujezerenja, su ekosustavi s velikom raznolikošću flore i faune. Zbog svoje male dubine i velike prozirnosti idealno su mjesto za razvoj makrofitske vegetacije koja snabdijeva vodu hranjivim tvarima i omogućava sklonište velikom broju makrobeskralježnjaka. Nasuprot tome, zbog svoje nestabilne prirode, sušnih razdoblja flora i fauna ovih područja razvija posebne prilagodbe za preživljavanje. Uzorkovanje je provedeno 2019. godine u poplavnim...
Epifitski lišajevi na dendroflori sveučilišnog kampusa u Osijeku
Epifitski lišajevi na dendroflori sveučilišnog kampusa u Osijeku
Maksima Vujnović
Flora epifitskih lišajeva istraživana je tijekom travnja i svibnja 2012. godine na drveću u sveučilišnom kampusu u Osijeku. Ukupno je zabilježeno 8 vrsta epifitskih lišajeva, svrstanih u 6 rodova liheniziranih gljiva. Najviše su zastupljeni lišajevi s lisnatim talusom (75 %), zatim lišajevi s grmastim i korastim talusom s podjednakim udjelima od 12,5 %. Lišajevi su zabilježeni na 21 vrsti drveća,najviše na: divljem kestenu, gledičiji, katalpi, brezi, lipi, javoru i jasenu....
Epigenetička regulacija ekspresije gena
Epigenetička regulacija ekspresije gena
Ivan Drnasin
Epigenetika je definirana kao nasljedne promjene u aktivnosti i ekspresiji gena koje se događaju bez promjena unutar DNA sekvence. Postoje razni epigenetički mehanizmi koji utječu na regulaciju ekspresije gena. U eukariota, DNA se nalazi unutar jezgre, pakirana s proteinima histonima u nukleosome, glavne jedninice kromatina. Repovi histona su podložni post-translacijskim modifikacijama kao što su metilacija, acetilacija i fosforilacija. Epigenetički procesi kao što su metilacija...
Evolucija Primata
Evolucija Primata
Ivana Saraga
Tema ovog rada je predstaviti evolucijski razvoj primata. Opisuje se i cijela taksonomija primata. Prvi se primati javljaju već u gornjoj kredi te se najstariji rod zove Purgatorius. Na samu pojavu je utjecaj imao razvoj kritosjemenjača i poboljšanje vida. U eocenu, oligocenu i miocenu dolazi do adaptivne radijacije primata. Pronalaskom roda Proconsul je bolje shvaćena razvojna linija hominda. Važne nove anatomske karakteristike i adaptacije su nedostatak repa, dužina udova i...
Evolucija i ponašanje konja
Evolucija i ponašanje konja
Lucija Tomić
Prvi predak modernog konja bio je malena životinja koja je obitavala i hranila se na otvorenim pašnjacima, te je imala četiri prsta. Promjenom klime i staništa mijenjala se i ona, i svojim adaptivnim ponašanjem uspjela je preživjeti na različitim staništima, obraniti se od predatora i uzdignuti potomke. Čovjek je konje primarno pripitomio zbog izvora mesa, a kasnije zbog drugih koristi u radu . Domestikacijom konj je dobio sigurnost od predatora i sigurnu zalihu hrane. Postoje i...
Evolucija pjevica
Evolucija pjevica
Anđelko Kazimir
Vrapčarice (Passerine) je red ptica najbrojniji vrstama. Dijeli se na dva podreda - Oscine (Pjevice) i Suboscine (Ne-pjevice). Vrapčarice su monofiletička skupina ptica. Prve pjevice su se pojavile na južnoj Zemljinoj hemisferi u ranom tercijaru. Na sjevernoj hemisferi su pronađeni samo fosilni ostaci ne-pjevica (Suboscina) tog geološkog razdoblja. Vokalno učenje je imalo veliku ulogu u evoluciji i specijaciji vrapčarica. Bitnu ulogu u evoluciji vrsta ovog reda imale su...
FAUNA DANJIH LEPTIRA (LEPIDOPTERA; RHOPALOCERA) SJEVEROZAPADNOG DIJELA SPAČVE
FAUNA DANJIH LEPTIRA (LEPIDOPTERA; RHOPALOCERA) SJEVEROZAPADNOG DIJELA SPAČVE
Ina Ivanšić
Istraživanje faune danjih leptira (Lepidoptera; Rhopalocera) na području sjeverozapadnog dijela Spačve provedena su u razdoblju od travnja do rujna 2015. godine na šest lokaliteta. Uzorkovano je 2603 jedinki i utvrđene su 42 vrste danjih leptira, koje su svrstane u 6 porodica. Na istraživanom području utvrđeno je 9 novih vrsta danjih leptira: Hamaeris lucina, Lycaena tityrus, Apatura ilia, Clossiana selene, Argynnis adippe, Nymphalis antiopa, Melitaea didyma, Coenonympha glycerion i...
FAUNA LIČINKI TRZALACA U PERIFITONU PRIRODNE PODLOGE SAKADAŠKOG JEZERA
FAUNA LIČINKI TRZALACA U PERIFITONU PRIRODNE PODLOGE SAKADAŠKOG JEZERA
Nataša Dermišek
Istraživanje faune ličinki trzalaca (Chironomidae, Diptera) na perifitonu na grančicama vrbe provedeno je na tri postaje u Sakadaškom jezeru u Specijalnom zoološkom rezervatu unutar Parka prirode Kopački rit u kolovozu i studenom 2011. te travnju 2012. godine. Tijekom istraživanja praćen je razvoj i promjene u sastavu obraštaja na prirodnoj podlozi, mjerena su fizikalno-kemijska svojstava vode te je utvrđen stupanj trofije Sakadaškog jezera. Ukupno je zabilježeno 17 svojti...
FAUNA PANONSKOG MORA NA PODRUČJU SLAVONIJE
FAUNA PANONSKOG MORA NA PODRUČJU SLAVONIJE
Eva Vigato
Na podrucju današnje Slavonije nekoć se prostiralo Panonsko more. Bilo je sastavni dio Paratethysa, mora koje se protezalo preko srednje i istocne Europe. Paratethys je prvotno bio povezan s oceanom Tethysom, no nakon prekida veze dolazi do postupne desalinizacije i smanjivanja Panonskog mora sve dok od njega nisu ostali samo ostatci. U slojevima neogenskih naslaga na podrucju sjeverne Hrvatske nadeni su brojni fosili. Prema brojnosti makrofosila i mikrofosilnih zajednica ocituje se...

Pages