Pages

Fauna ptica otoka Paga
Fauna ptica otoka Paga
Vladimir Juhaz
Fauna ptica Hrvatske izrazito je bogata te broji 401 vrstu. Iako istraživanja ornitofaune Hrvatske traju preko 200 godina, ornitofauna nekih dijelova slabo je istražena, a jedan od takvih primjera je i otok Pag. Otok Pag nalazi se na Jadranskom seobenom putu koji koriste milijuni ptica tijekom svoje seobe. Osim što je Pag izuzetno bitan kao odmorište za ptice selice, na otoku Pagu se nalaze i močvarna područja koja obiluju pticama tijekom cijele godine, to su prvenstveno blata i...
Fauna tvrdih krpelja (Acari: Ixodidae) različitih stanišnih tipova u
 gradu Osijeku
Fauna tvrdih krpelja (Acari: Ixodidae) različitih stanišnih tipova u gradu Osijeku
Jelena Kovačević
Faunističko istraživanje krpelja je provedeno od veljače do kolovoza 2019. godine na sedam različitih stanišnih tipova unutar grada Osijeka. Prikupljeno je 664 jedinki svrstanih u 2 vrste te 2 roda (Ixodes ricinus, Haemaphysalis concinna). Vrsta I. ricinus je najbrojnija vrsta na istraženim lokalitetima sa 492 prikupljene jedinke te ju slijedi H. concinna sa 172 jedinke. Mjesec srpanj dominira brojem prikupljenih krpelja te je u uzorku najviše jedinki u stadiju larve. Zabilježene...
Fauna vodenih beskralježnjaka perifitona prirodnihpodloga Sakadaškog jezera s posebnim osvrtom na maločetinaše
Fauna vodenih beskralježnjaka perifitona prirodnihpodloga Sakadaškog jezera s posebnim osvrtom na maločetinaše
Marija Dundović
Istraživanje perifitona grančica je provedeno u Kopačkom ritu s ciljem utvrđivanja prostorno-vremenske dinamike zajednice beskralježnjaka perifitona te maločetinaša (Oligochaeta), kao i utjecaja biotičkih i abiotičkih čimbenika vode i perifitona na faunu perifitona. Pronađeno je ukupno 11 vrsta maločetinaša s porodicom Naididae kao najzastupljenijom. Utvrđene su značajne razlike fizikalno kemijskih svojstava vode, i brojnosti beskralježnjaka, tijekom četiri sezone...
Faunističko  ekološke značajke gmazova (Reptilia) na različitim stanišnim tipovima uz donji tok rijeke Karašice
Faunističko ekološke značajke gmazova (Reptilia) na različitim stanišnim tipovima uz donji tok rijeke Karašice
Kristina Bronzović
U vremenskom periodu od listopada 2011. do listopada 2012. godine obavljeno je istraživanje faune gmazova (Reptilia) na šest lokaliteta uz donji tok rijeke Karašice. Ukupno je zabilježeno 253 jedinke. Evidentirana je jedna vrsta kornjače, četiri vrste guštera i pet vrsta zmija ukupno deset vrsta gmazova. Broj utvrđenih vrsta predstavlja 26,32% ukupnog broja faune gmazova Hrvatske. Tri najbrojnije vrste su: Natrix natrix, Lacerta agilis i Emysorbicularis. Do sada na ovom području...
Faunističko  ekološke značajke vretenaca (Odonata) na različitim stanišnim tipovima u aluvijalnoj nizinskoj šumi Spačva
Faunističko ekološke značajke vretenaca (Odonata) na različitim stanišnim tipovima u aluvijalnoj nizinskoj šumi Spačva
Marina Grgić
U vremenskom razdoblju od svibnja do listopada 2012. godine obavljeno je istraživanje faune vretenaca (Odonata) na deset lokaliteta u aluvijalnoj nizinskoj šumi Spaĉva. Ukupno je zabilježena 881 jedinka. Evidentirana su oba podreda europskih vretenaca s ukupno šest porodica, 13 rodova i 22 vrste. Broj utvrđenih vrsta predstavlja 31,4 % ukupnog broja faune vretnaca Hrvatske. Ĉetiri najbrojnije vrste su Erythromma viridulum, Orthetrum albistylum, Sympetrum sanguineum i Crocothemis...
Faunističko - ekološke značajke danjih leptira (Lepidoptera Rhopalocera) Požeške kotline
Faunističko - ekološke značajke danjih leptira (Lepidoptera Rhopalocera) Požeške kotline
Iva Galić
U razdoblju od ožujka do sredine listopada 2012. godine obavljena su istraživanja faunističko ekoloških značajki danjih leptira (Lepidoptera -Rhopalocera) na 11 lokaliteta na području Požeške kotline .Sakupljeno je 703 jedinke danjih leptira koje su svrstane u 32 vrste i 5 porodica. Najbrojnije vrste danjih leptira Požeške kotline su: Melanargia galathea, Maniola jurtina i Colias crocea. Najveća faunistička sličnost utvrđena je između lokaliteta: Podgorje i Kaptol te Podgorje...
Faunističko istraživanje krijesnica (Coleoptera, Lampyridae) na
 području Hrvatske
Faunističko istraživanje krijesnica (Coleoptera, Lampyridae) na području Hrvatske
Tea Pandurović
Krijesnice (Lampyridae) su porodica kukaca koja pripada redu kornjaša (Coleoptera). Do danas je otkriveno više od 2000 vrsta širom svijeta. Specifične su zbog svoje sposobnosti da bioluminisciraju. Do sada nije postojao detaljan pregled vrsta koje možemo naći na području Republike Hrvatske, posebice u Slavoniji i stoga je cilj ovog istraživanja bilo utvrditi postojanje i upoznati se s faunom krijesnica ovog područja. Istraživanje je provedeno na 14 lokaliteta na području...
Faunističko istraživanje saproksilnih kornjaša na području Parka prirode Kopački rit
Faunističko istraživanje saproksilnih kornjaša na području Parka prirode Kopački rit
Marta Černi
Istraživanje faune saproksilnih kornjaša provedeno je od početka svibnja do kraja kolovoza 2021. godine na području Parka prirode Kopački rit. Za uzorkovanje jedinki primijenjena je metoda prekinutog leta, a na četiri odabrana transekta postavljene su po tri klopke. Provedeno je i praćenje jelenka (Lucanus cervus) prilikom čega su korištene tri metode uzorkovanja (lovne klopke s atraktantom, večernji transekt, pretraživanje stabala). Uzorkovano je ukupno 6050 jedinki svrstanih u...
Faunističko-ekološke značajke bubamara (Coleoptera,Coccinellidae) grada Nove Gradiške i okolnih naselja
Faunističko-ekološke značajke bubamara (Coleoptera,Coccinellidae) grada Nove Gradiške i okolnih naselja
Ana Ribarić
Bubamare ili božje ovčice su kukci (Insecta) iz reda kornjaša (Coleoptera) i porodice Coccinellidae. Cilj ovog rada bio je utvrditi prisutnost i faunistički sastav bubamara na području grada Nove Gradiške i okolnih mjesta unutar Brodsko – posavske županije. Tijekom dvomjesečnog istraživanja 2020. godine, na 6 lokaliteta, uzorkovane su ukupno 622 jedinke iz porodice Coccinellidae. Jedinke su svrstane u 10 vrsta, 10 rodova i 3 potporodice. Kao najbrojnija vrsta utvrđena je...
Faunističko-ekološke značajke obada (Tabanidae) rijeke Cetine
Faunističko-ekološke značajke obada (Tabanidae) rijeke Cetine
Mariana Puškarić
Na području uz rijeku Cetinu u razdoblju od svibnja do kraja rujna 2018. godine obavljena su istraživanja faunističko-ekoloških značajki obada (Tabanidae) na 12 različitih lokaliteta. Sakupljene su 662 jedinke koje su svrstane u 21 vrstu, 6 rodova i 2 podporodice. Pregledom literaturnih podataka i obada u zbirkama kukaca Odjela za biologiju utvđeno je ukupno 35 vrsta obada za istraživano područje. Za područje rijeke Cetine utvrđene su tri nove vrste obada: Hybomitra ciureai,...
Fenolni spojevi, antioksidativna i antibakterijska svojstva
 ekstrakata pokožice deset različitih sorti vinove loze uzgajanih u
 Armeniji
Fenolni spojevi, antioksidativna i antibakterijska svojstva ekstrakata pokožice deset različitih sorti vinove loze uzgajanih u Armeniji
Milica Nedeljković
Vinova loza (Vitis vinifera L.) višegodišnja je penjačica čiji plodovi pokazuju veliku sposobnost antioksidacijskog, antibakterijskog i antifungalnog djelovanja. Zahvaljujući bogatstvu sekundarnim biljnim metabolitima – fenolnim spojevima pripravci grožđa štite organizam od napada patogenih bakterija, ali i stanice od štetnog djelovanja slobodnih radikala u oksidativnom stresu. Stoga je cilj ovoga istraživanja bio eksperimentalno utvrditi ukupan sadržaj fenola, ukupnu...
Fitopatogene gljive
Fitopatogene gljive
Luka Stazić
Fitopatogene gljive ubrajamo u žive uzročnike bolesti. Fitopatogene gljive uzrokuju 75% biljnih bolesti, a u biljke mogu prodrijeti na tri načina, to su: prodiranje kroz prirodne otvore biljke, prodiranje kroz nastale mehaničke ozlijede tkiva biljaka ili izravno prodiranje kroz neozljeđeno tkivo biljaka. Fitopatogene gljive svrstavamo u skupinu parazita jer su svoju prehranu specijalizirale za uzimanje hrane od domadara kojem pri tomu nanose štetu. Mogu biti obligatni i fakultativni...

Pages