Pages

Fitoplankton Kopačkog jezera u uvjetima ekstremnih poplava
Fitoplankton Kopačkog jezera u uvjetima ekstremnih poplava
Jelena Cindrić
Posljednjih desetljeća sve su učestalija ekstremna hidrološka zbivanja, posebno velike poplave u Podunavskoj regiji. Cilj ovog rada je utvrditi kako su ekstremne poplave Dunava tijekom 2006. godine utjecale na strukturu i dinamiku fitoplanktonske zajednice Kopačkog jezera, najvećeg ali i najplićeg jezera poplavnog područja Kopačkog rita. Tijekom ekstremnog plavljenja Dunava u travnju biomasa fitoplanktona bila je izuzetno mala, a dominirale su dijatomeje, odnosno funkcionalne...
Fitoplankton i fizikalno-kemijski čimbenici melioracijskih kanala Kopačkog rita
Fitoplankton i fizikalno-kemijski čimbenici melioracijskih kanala Kopačkog rita
Anastazija Školka
Istraživanje razvoja fitoplanktonskih zajednica na sedam mjernih postaja u melioracijskim kanalima na području Parka prirode Kopački rit provedeno je u razdoblju od veljače do lipnja 2016. godine. Ove postaje predstavljaju točke ulaska voda na zaštićeno područje, koje su opterećene otpadnim vodama okolnih naselja, farmi, poljoprivrednih i šumskih površina. Praćen je utjecaj promjena fizikalno-kemijskih pokazatelja kvalitete vode na kvantitativni i kvalitativni sastav...
Fitoplankton slavonskih ribnjaka
Fitoplankton slavonskih ribnjaka
Kristina Kligl
Fitoplankton u ribnjacima je od izuzetnog značaja jer predstavlja osnovnu kariku u hranidbenom lancu. Cilj ovog rada je odrediti strukturu fitoplanktonskih zajednica u 4 šaranska ribnjaka (dva s ribljom mlađi i dva s odraslom konzumnom ribom) u ovisnosti o različitim abiotičkim čimbenicima. Sastav fitoplanktonske zajednice je bio sličan u svim istraživanim ribnjacima, međutim međusobno su se razlikovali u dominantnim vrstama. U ribnjaku Donji Miholjac A18, gdje se nalazila...
Fiziološke prilagodbe životinja u vodenom okolišu
Fiziološke prilagodbe životinja u vodenom okolišu
Martina Jambrović
Vodene površine zauzimaju velik udio prostora na Zemlji, a najvećim su dijelom to mora i oceani. Gotovo sve taksonomske skupine životinja zastupljene su u ovim staništima. Obzirom da su životinje evoluirale u morima, život za njih nije pretjerano težak. Međutim za one životinje koje su mora naselile sekundarno, fiziološke funkcije su nešto složenije, pa su morale razviti različite prilagodbe na okoliš u kojem žive. U ovom radu su opisani uvjeti u morskim i oceanskim...
Fiziološki i biokemijski odgovori male vodene leće (Lemna
 minor L.) izložene natrijevom kloridu i 6-benzilaminopurinu
Fiziološki i biokemijski odgovori male vodene leće (Lemna minor L.) izložene natrijevom kloridu i 6-benzilaminopurinu
Ivana Eržić
Osmotski stres izazvan povišenim salinitetom predstavlja ozbiljan problem u svim prirodnim ekosustavima. Zbog osjetljivosti na toksične supstance, brzog rasta i lakog uzgoja, Lemna minor L., mala plutajuća makrofitska vrsta, prikladan je model za proučavanje utjecaja različitih stresnih čimbenika. Cilj ovog rada bio je ispitati fiziološki i biokemijski odgovor male vodene leće tijekom desetodnevnog izlaganja natrijevom kloridu (50, 100 i 150 mM NaCl) i 6-benzilaminopurinu...
Fiziološki odgovori klijanaca ječma (Hordeum vulgare L.) na
 kratkotrajno izlaganje solnom stresu
Fiziološki odgovori klijanaca ječma (Hordeum vulgare L.) na kratkotrajno izlaganje solnom stresu
Dunja Šimić
Zaslanjivanje tla predstavlja abiotički stres koji uvelike ograničava poljoprivrednu proizvodnju. Cilj ovoga rada bio je istražiti utjecaj solnog stresa na klijance ječma (Hordeum vulgare L.) te utvrditi koji se pokazatelji solnog stresa primarno aktiviraju kao mehanizmi tolerancije u ranoj fazi razvoja klijanaca. Sedam dana stare biljke uzgajane u kontroliranim uvjetima uzgojne komore izložene su različitim koncentracijama natrijevog klorida (50, 100, 200, 400 mM). Utjecaj solnog...
Fiziološki učinci oralnog unosa kreatin monohidrata
Fiziološki učinci oralnog unosa kreatin monohidrata
Dominik Pinjuh
Kreatin je jedan od najpopularnijih dodataka prehrani kojeg koriste profesionalni sportaši jednako kao i pojedinci koji se sportom bave rekreativno. Suplementacija kreatinom u kombinaciji s vjeţbanjem pokazala je porast snage i pozitivan učinak na tjelesni sastav. Kreatin monohidrat je takoĎer pokazao korisne učinke u liječenju nekih neuroloških i neuromuskularnih bolesti. Kreatin monohidrat je prirodno prisutan u ljudskom tijelu, posebno u skeletnim mišićima. Oko 90 do 95%...
Formiranje epiksilona u poplavnom području Kopačkog rita
Formiranje epiksilona u poplavnom području Kopačkog rita
Marija Nikić
Istraživanje razvoja alga na grančicama vrbe praćeno je u Sakadaškom jezeru, na tri postaje u kasno ljetnom i jesenskom razdoblju. Praćene su promjene fizikalno-kemijskih svojstava vode te kvalitativnog i kvantitativnog sastava alga u epiksilonu. Obraštajne zajednice razvijene na različitim postajama tijekom ljeta odnosno tijekom jeseni bile su slične s obzirom na kvalitativni i kvantitativni sastav alga, ali su se razlikovale s obzirom na dominantne vrste. Zajednice razvijene u...
Fotosinteza i respiracija male vodene leće (Lemna minor L.) u uvjetima povišenog saliniteta
Fotosinteza i respiracija male vodene leće (Lemna minor L.) u uvjetima povišenog saliniteta
Martina Kuzman
Fotosinteza i respiracija čine dva povezana međuovisna procesa koji su podložni promjenama uzrokovanim abiotičkim ili biotičkim čimbenicima. Modificirana Clarkova elektroda korištena je za mjerenje stope fotosinteze i respiracije male vodene leće, L. minor L., izložene povišenom salinitetu. Osim utjecaja povišenog saliniteta (50, 100 i 150 mM NaCl), ispitivan je i utjecaj egzogenog citokinina 6-benzilaminopurina (1 M) na promjene u brzini respiracije i fotosinteze....
Fotosinteza tijekom razvoja listova duhana
Fotosinteza tijekom razvoja listova duhana
Ivan Vlašiček
Duhan (Nicotiana tabacum L.) je gospodarski značajna kultura, a ujedno i često korišteni modelni organizam u biološkim istraživanjima. U ovom radu cilj je bio istražiti dinamiku razvoja fotosintetskog aparata tijekom ontogeneze listova duhana određivanjem koncentracija fotosintetskih pigmenata ključnih za apsorpciju svjetlosti (Chl a, Chl b) i mjerenjem fluorescencije klorofila a u svrhu procjene funkcionalnosti fotosintetskog aparata. Početna mjerenja izvršena su na listovima...
Fotosinteza u mesojednih biljaka
Fotosinteza u mesojednih biljaka
Ivana Marinović
Fotosinteza kod mesojednih biljaka tema je koja se još uvijek istražuje. Maksimalna stopa fotosinteze kod mesojednih biljaka je dvostruko niža u odnosu na stopu fotosinteze kod nemesojedne biljke što može biti posljedica visoke specijalizacije tkiva zamki. Hvatanje plijena ima utjecaj na neto stopu fotosinteze, meĎutim samo u onim dijelovima biljaka koje su i bez hranjenja učinkovitije u procesu fotosinteze. Osim toga, hvatanje plijena ima značajan utjecaj na rast i reprodukciju...
Fotosinteza u uvjetima umjetnog osvjetljenja
Fotosinteza u uvjetima umjetnog osvjetljenja
Matea Jukić
Biljkama je za normalan rast i razvoj, te proizvodnju organske tvari potrebna sunčeva energija. U sustavima za kontrolirani uzgoj biljaka prirodna svijetlost se nadopunjuje ili u potpunosti zamjenjuje umjetnim izvorima osvjetljenja. Tradicionalni izvori svijetlosti, poput HPS i MH, nisu dovoljno učinkoviti i generiraju puno operativne topline pa se javlja potreba za novim održivim i energetski učinkovitijim izvorom osvjetljenja. LED svjetla inovativni su izvor umjetnog osvjetljenja za...

Pages