Pages

Antioksidacijski odgovor Japanskog dvornika (Reynoutria japonica Houtt.) na stresne uvjete
Antioksidacijski odgovor Japanskog dvornika (Reynoutria japonica Houtt.) na stresne uvjete
Antonio Krstačić Galić
Do oksidacijskog stresa u biljnim stanicama dolazi zbog akumulacije reaktivnih kisikovih jedinki (ROS). Biljke su razvile dva obrambena sustava na povišene koncentracije ROS-a; enzimski i neenzimski. U ovom je radu proučavan antioksidacijski odgovor vrste japanski dvornik (Reynoutria japonica Houtt.) na stres izazvan izlaganjem niskoj temperaturi (5 ºC) u različitim vremenskim intervalima (4, 16 i 48 sati). Kratkotrajno izlaganje biljaka niskoj temperaturi (4 sata) dovelo je...
Antioksidacijski odgovor različitih sorti ozime pšenice na osmotski stres
Antioksidacijski odgovor različitih sorti ozime pšenice na osmotski stres
Ramona Sekulić
Kao posljedica klimatskih promjena prisutan je sve češći deficit vode tijekom sjetve ozime pšenice. Suša može uzrokovati promjene fizioloških i biokemijskih procesa tijekom samog klijanja, što može rezultirati smanjenim rastom i razvojem pšenice, a u konačnici i prinosom. Biljke su razvile brojne mehanizme tolerancije na osmotski stres uključujući nakupljanje osmolita i antioksidacijski obrambeni odgovor. Budući da se različite sorte međusobno razlikuju u toleranciji na...
Antioksidacijski odgovor vrste Lemna gibba na djelovanje ionskog koloidnog srebra
Antioksidacijski odgovor vrste Lemna gibba na djelovanje ionskog koloidnog srebra
Lara Barišić
Vodena leća Lemna gibba L. izložena je djelovanju različitih koncentracija ionskog koloidnog srebra u hranjivoj otopini. Akumulacija srebra u tkivu vrste L. gibba uzrokovala je oštećenje fotosintetskog sustava, smanjenje koncentracije fotosintetskih pigmenata te smanjenje koncentracije proteina. Aktivnosti glutation-reduktaze i glutation-S-transferaze su se smanjivale povećavanjem koncentracije ionskog koloidnog srebra, dok su se aktivnosti ostalih antioksidativnih enzima...
Antioksidativna svojstva mikrozelenja rotkvica (Raphanus sativus L.)
Antioksidativna svojstva mikrozelenja rotkvica (Raphanus sativus L.)
Antonija Piškor
Mikrozelenje je mlado, nezrelo povrće koje sadrži veće koncentracije aktivnih spojeva u odnosu na zrelo povrće i sjemenke. Mikrozelenje iz porodice krstašica (Brassicaceae) dobar je izvor antioksidanasa, fenolnih spojeva, askorbinske kiseline i karotenoida. Proizvodnja mikrozelenja ograničena je kratkim rokom trajanja zbog visokog omjera površine i volumena, visoke stope respiracije i transpiracije kao i ubrzane senescencije. Istraživanje je provedeno na tri kultivara rotkvica...
Antioxidativna aktivnost vrste Salvia hispanica L.
Antioxidativna aktivnost vrste Salvia hispanica L.
Ivan Vlašiček
Chia (Salvia hispanica L.) jednogodišnja je biljka poznata kao izvor sjemenki bogatih nutrijentima. U ovome radu ispitivan je utjecaj osvjetljavanja etioliranih klijanaca chije, tijekom 24 i 48 sata, na njihovu ukupnu antioksidativnu aktivnost, te na sadržaj ukupnih topljivih polifenola, askorbinske kiseline i koncentraciju karotenoida. Najveća koncentracija karotenoida izmjerena je nakon 48 sati osvjetljavanja, jednako kao i sadržaja askorbinske kiseline. Sadržaj ukupnih topljivih...
Antropogeni utjecaj na slatkovodne ekološke sustave
Antropogeni utjecaj na slatkovodne ekološke sustave
Deborah Lalić
Voda je neophodna za život, kako nama tako i ostalim organizmima. Čovjek vrši prevelik pritisak na vode, njegov utjecaj se u zadnjih par godina posebno povećao. Porastom stanovništva slatkovodni ekološki sustavi pate jer osiguravaju vodu za različite ljudske djelatnosti. Razvojem industrije i poljoprivrede došlo je do stvaranja prevelikog pritiska na vode i ispuštanja štetnih tvari u njih. Oslobađanjem štetnih tvari u prirodu, a posebno u vodu onečistili smo i zagadili većinu...
Antropogeni utjecaji na fitoplankton jezera Jošava
Antropogeni utjecaji na fitoplankton jezera Jošava
Rahela Nikolašević
Praćene su promjene fizikalno-kemijskih svojstava vode i sastav fitoplanktona jezera Jošava prije i nakon proljetnog poribljavanja konzumnim šaranom (Cyprinus carpio) u 2018. godini. Porast koncentracije kisika u vodi, pH i sadržaj klorofila nakon poribljavanja upućuju na porast primarne produkcije u jezeru. Najveću zastupljenost u kvalitativnom sastavu fitoplanktona imale su vrste skupina Chlorophyta i Chrysophyta, a relativnom brojnošću su se isticale vrste razreda...
Arboretumi Hrvatske
Arboretumi Hrvatske
Sanja Mužik
Arboretum predstavlja ţivu zbirku razliĉitog drveća i grmlja koji ima obrazovnu, uzgojnu i dekorativnu svrhu. Osnovna namjena arboretuma je uzgajanje autohtonih i alohtonih vrsta drveća kako bi se prikupio i razmijenio razliĉit biljni materijal i time oĉuvala biološka raznolikost pojedinog podruĉja. U Hrvatskoj postoje tri arboretuma, a dva su od njih nastala na podruĉju plemićkog dvora i ljetnikovca. Uz arboretum Trsteno, koji je ujedno i najstariji arboretum na svijetu, u...
Argyroneta aquatica i život pod vodom
Argyroneta aquatica i život pod vodom
Marko Palijan
A. aquatica je jedina vrsta pauka koji cijeli život provodi pod vodom stvarajući podvodno zvono te samo povremeno izlaze do površine kako bi obnovili zalihu zraka u zvonu. Zahvaljujući hidrofobnim dlačicama na abdomenu imaju sposobnost zarobljavanja mjehurića zraka oko sebe, što im omogućava disanje pod vodom. Cilj rada je prikazati građu podvodnog zvona, jedinstven način pletenja i strukturu paučine, prehranu, način lova te spolni dimorfizam. Aktivni su lovci i kreću se po...
BIHEVIORALNI PRISTUP I ANTROPOLOŠKI UTJECAJI NA VRSTU CROCUT CROCUTA
BIHEVIORALNI PRISTUP I ANTROPOLOŠKI UTJECAJI NA VRSTU CROCUT CROCUTA
Dora Berger
Pjegava hijena, Crocuta crocuta (Erxleben, 1777), zbog izuzetne složenosti društvenog života predstavlja idealan model za bihevioralna istraživanja. Kompleksan društveni život uvjetuje brojne promjene i adaptacije u ponašanju ovih životinja, koje su po nebrojenim karakteristikama sličnije primatima nego preostalim karnivorima. Dinamičan život u klanu, sofisticirana vokalizacija, otpornost na promjene okoliša te iznenađujući stupanj kooperacije omogućuju pjegavoj hijeni...
BIOLOŠKA RAZNOLIKOST I ŽIVOTNI OBLICI KAO POKAZATELJI STANJA TRAVNJAKA ISTOČNE HRVATSKE
BIOLOŠKA RAZNOLIKOST I ŽIVOTNI OBLICI KAO POKAZATELJI STANJA TRAVNJAKA ISTOČNE HRVATSKE
Marijana Ivkić
Pregledom spektra životnih oblika travnjaka istočne Hrvatske vidljiva je dominacija hemikriptofita, karakterističnih za umjerenu klimu. Udio terofita, geofita i hamefita u skladu je sa spektrom životnih oblika područja Slavonije i Baranje. Povećan udio fanerofita na pojedinim lokalitetima pokazatelj je početka sukcesijskog zarastanja travnjaka. Povećanjem vlage na travnjacima povećava se zastupljenost hemikriptofita u spektru životnih oblika, a smanjuje se slijedom prema sušim...
BIOLOŠKI UČINCI IZOLATA DOBIVENIH KEMIJSKOM EKSTRAKCIJOM IZ CVIJETOVA KAMILICE (Camomila mattricaria)
BIOLOŠKI UČINCI IZOLATA DOBIVENIH KEMIJSKOM EKSTRAKCIJOM IZ CVIJETOVA KAMILICE (Camomila mattricaria)
Martina Pervan
Biološki uĉinak 12 ekstrakata iz cvjetova kamilice istražen je in vitro na staniĉnim linijama HuT-78, K562, HeLa, NCI-H358 i MDCK-I. Antiproliferativne sposobnosti ekstrakata i apigenina nakon 72 sata izlaganja stanica određene su MTT testom. Morfološke promjene analizirane su svjetlosnom mikroskopijom, a apoptoza je određena Annexin-V-FITC testom. Rast stanica znaĉajno je inhibiralo 3 ekstrakta u koncentracijama 0,2 i 0,5 mg/mL rezultirajući s više od 80 % inhibicije rasta HuT-78...

Pages