(1 - 12 od 12)
Poveznica na dokument Utjecaj različitih oblika selena na biomarkere oksidacijskog stresa u gujavici Eisenia andrei
Poveznica na dokument Utjecaj dva oblika selena (selenit i selenat) na imunološki sustav gujavice Eisenia andrei
Poveznica na dokument Potencijalna primjena gujavica u proizvodnji organskih gnojiva i supstrata
Poveznica na dokument Utjecaj herbicida na ponašanje i molekularne biomarkere u
 gujavici Eisenia andrei
Poveznica na dokument MIKOTOKSINI - POTENCIJALNA TERAPEUTSKA ULOGA
Poveznica na dokument Utjecaj fungicida Pyrus 400 SC na ponašanje, aktivnost enzima i
 aktivnost efluks crpke u gujavici Eisenia andrei
Poveznica na dokument GENOTOKSIČNI BIOMARKERI – KARAKTERISTIKE I PRIMJENA
Poveznica na dokument Neurotoksični učinci pesticida