(1 - 4 of 4)
Poveznica na dokument Povezanost metaboličkih poremećaja jetre i prehrane
Poveznica na dokument Utjecaj visokokalorične prehrane na strukturu masnog tkiva  gravidnih Sprague-Dawley štakorica
Poveznica na dokument Ekspresija kalbindina-D28k i kalretinina u hipotalamusu St3Gal2, St3Gal3 i St3Gal2/3 mišjih modela
Poveznica na dokument Oksidacijski i antioksidacijski status skeletnog mišića pretilih Sprague-Dawley štakora