Pages

EKSPRESIJA LEPTINSKOG RECEPTORA U MOZGU ŠARANA (Cyprinus carpio)
EKSPRESIJA LEPTINSKOG RECEPTORA U MOZGU ŠARANA (Cyprinus carpio)
Josipa Matuha
Prisutnost leptina uzrokuje smanjenje unosa hrane, dok se povišene razine kod pretilih osoba nazivaju leptinska rezistencija. Djelovanje leptina posredovano je leptinskim receptorom (OB–R). Najveća ekspresija receptora kod riba zabilježena je u jetri, dok je zanimljiv izostanak ekspresije u adipoznom tkivu. Kako je leptin jedna od glavnih signalnih molekula u mozgu glodavaca koja je ključna za kontrolu energetskog metabolizma pretpostavljeno je kako je ista ta moleukla glavni...
EPIGENETSKI LIJEKOVI
EPIGENETSKI LIJEKOVI
Domagoj Šimatović
Epigenetika je znanost koji se bavi proučavanjem epigenoma, odnosno, proučava mehanime aktivacije i supresije određenih gena bez promjene na molekuli DNA. Mehanizmi epigenetike kojima se regulira ekspresija gena su metilacija DNA, sustav interferirajućih RNA i modifikacija histona. Istraživanjem navedenih mehanizama pojavili su se novi lijekovi koji djeluju na maligne poremećaje putem epigenetskih mehanizama. U ovom radu biti će opisani trenutno dopušteni lijekovi, njihovi...
EUTEKTIČKA OTAPALA KAO MEDIJ ZA SINTEZU NEKIH DERIVATA KUMARINA
EUTEKTIČKA OTAPALA KAO MEDIJ ZA SINTEZU NEKIH DERIVATA KUMARINA
Martin Buljubašić
Eutektička otapala su ekološki prihvatljiva otapala koja nastaju kombinacijom kvaterne amonijeve soli sa donorom vodikovih veza. Koriste se u mnogim kemijskim procesima kao npr. pri ekstrakcijama, polimerizacijama, obradi biomasa, kao održivi medij za kontroliranu sintezu funkcionalnih materijala te različite organske reakcije. Eutektičko otapalo sačinjeno od kolin klorida i uree (CC/U) se vrlo često upotrebljava i jedno je od najviše istraživanih otapala, posebice u organskoj...
Ekologija planinskog vodenjaka Lissotriton alpestris (Laurenti,
 1768.) na području Požeške gore
Ekologija planinskog vodenjaka Lissotriton alpestris (Laurenti, 1768.) na području Požeške gore
Tena Plavac
Planinski vodenjak je vrsta vodozemaca čija je sezona parenja pod velikim utjecajem vremenskih uvjeta, prvenstveno temperature zraka i količine padalina. Za vrijeme parenja mužjaci i ženke borave u plitkim lokvama i bazenima na šumskim cestama nastalih prometovanjem vozila. Količina vode u lokvama se mijenja tijekom sezone te su jedinke sklone migracijama tijekom jedne reproduktivne sezone. U ovom istraživanju proučavana je brojnost jedinki planinskog vodenjaka na području...
Ekologija vrsta roda večernjaci (Nyctalus) šišmiši (Chiroptera)
Ekologija vrsta roda večernjaci (Nyctalus) šišmiši (Chiroptera)
Valerija Aptreeva
Šišmiši su priznati kao indikatorske vrste zbog svog utjecaja na ekosustave koje nastanjuju, te zadržavaju ključne uloge u ekosustavima koje nastanjuju, poput kontrole populacija brojnih vrsta kukaca kojima se hrane. Vrste roda Nyctalus (večernjaci) su među većim šišmišima iz porodice Vespertilionidae i isključivo nastanjuju šumska staništa. Kao i ostale vrste iz ove porodice svi su insektivorni. Od 8 vrsta četri se pojavljuju na području Europe i Azije i to su N....
Ekološka osviještenost studenata na Sveučilištu Josipa Jurja
 Strossmayera u Osijeku s obzirom na područje studiranja
Ekološka osviještenost studenata na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku s obzirom na područje studiranja
Matea Jukić
Ekološki problemi u današnje vrijeme postaju sve ozbiljniji problem i sve više je negativnog učinka na Zemlju. S obzirom kako je za jačanje pokreta ekološke zaštite nužna ekološka osviještenost, potrebno je znati kakve rezultate daje obrazovni sustav u Republici Hrvatskoj jer ekološka osviještenost studenata može igrati značajnu ulogu u zaštiti prirode i okoliša. Obrazovaniji pojedinci skloniji su razmatranju vlastitih postupaka i njihovog utjecaja na okoliš. Također,...
Ekološke značajke velikog livadnog plavca Phengaris (=Maculinea) teleius (Bergstrasser, 1779)  i zagasitog livadnog plavca Phengaris (=Maculinea) nausithous (Bergstrasser, 1779)
Ekološke značajke velikog livadnog plavca Phengaris (=Maculinea) teleius (Bergstrasser, 1779) i zagasitog livadnog plavca Phengaris (=Maculinea) nausithous (Bergstrasser, 1779)
Valentina Hertelendi
Veliki livadni plavac Phengaris (=Maculinea) teleius (Bergsträsser, 1779) i zagasiti livadni plavac Phengaris (=Maculinea) nausithous (Bergsträsser, 1779) pripadaju najrjeđim i najugroženijim vrstama danjih leptira na svijetu. Obje vrste jaja polažu u cvat ljekovite krvare (Sanguisorba officinalis L), a stadij ličinke provode u simbiozi s mravima iz roda Myrmica hraneći se ličinkama mrava. Vrste opstaju samo u određenim uvjetima, stoga vodeća konzervacijska tijela nastoje...
Ekotoksikološki učinci nanočestica na gujavice
Ekotoksikološki učinci nanočestica na gujavice
Marta Černi
Napretkom tehnologije i znanosti svakodnevno nastaju novi spojevi među kojima su i nanočestice koje danas imaju široku upotrebu. Budući da se nanočestice koriste u raznovrsnim područjima industrije, često, primjerice putem otpadnih voda, dospijevaju u okoliš. Dolaskom u okoliš, nanočestice postaju sastavni dio tla, te na taj način postaju raspoložive i organizmima koji u njemu žive. Gujavice kao široko rasprostranjeni organizmi u tlu, vrlo često se koriste kao modelni...
Ekspresija PSA-NCAM molekule u optičkom tektumu riba koštunjača u odnosu na ekološku nišu
Ekspresija PSA-NCAM molekule u optičkom tektumu riba koštunjača u odnosu na ekološku nišu
Milorad Zjalić
PSA-NCAM je postranslacijska modifikacija nastala reverzibilnim vezanjem polisijalinske kiseline naekstracelularne domene neuronske stanične adhezijske molekule. Pod utjecajem brojnih okolišnih stimulacija mozak riba je sposoban za visok stupanj plastičnosti pri čemu višestruku ulogu ima PSA-NCAM molekula. Stoga cilj ovoga rada bio je usporediti ekspresiju PSA-NCAM molekule u optičkom tektumu sedam različitih vrsta riba koštunjača koje zauzimaju različite ekološke niše.
Ekspresija fotosintetskih proteina
Ekspresija fotosintetskih proteina
Antonija Piškor
Protein D1 jedan je od ključnih proteina fotosustava II i iznimno je osjetljiv na stresne uvjete. Uslijed izlaganja stresu dolazi do pojačane fosforilacije i potpune degradacije D1 proteina. Degradirani D1 protein može se u potpunosti zamijeniti novosintetiziranim u optimalnim uvjetima. Promjene u akumulaciji D1 proteina tijekom suše i nakon 24-satnog oporavka praćeno je na tri kultivara iz porodice kupusnjača (Brassicaceae): kineskom kupusu (Brassica rapa subsp. pekinensis),...
Ekspresija gena crypt mijenja antioksidacijski odgovor transgenog korijenja ukrasne koprive (Coleus Blumei Benth.) na solni stres
Ekspresija gena crypt mijenja antioksidacijski odgovor transgenog korijenja ukrasne koprive (Coleus Blumei Benth.) na solni stres
Branka Viljanac
Solni stres je vrlo važan ograničavajući abiotički čimbenik, koji predstavlja sve veći problem današnjice za mnoge biljke. Solni stres dovodi do prekomjernog stvaranja reaktivnih kisikovih tvari (ROS) koje dovodi do je pojave okidacijskog stresa u biljaka. U borbi protiv oksidacijskog stresa sudjelujuenzimski i neenzimski antioksidacijski sustav biljke. Za povećanje otpornosti biljaka na biotički i abiotički stres često se koriste tretmani biotičkim elicitorima. -Kriptogein je...
Ekspresija gena za lignin u ječmu
Ekspresija gena za lignin u ječmu
Bernard Jarić
Kao komponenta stanične stijenke lignin igra važnu ulogu u pružanju mehaničke potpore i transporta vode u biljkama. Sinteza lignina uključuje nekoliko putova. U ovom radu analizirali smo ekspresiju gena uključenih u sintezu lignina: fenilalanin amonijak-liazu (PAL), 4-kumarat: koenzim A ligazu (4CL) i reduktazu cinamoil-koenzima A (CCR) kao i celuloza sintetazu (CesA). Analize su provedene na tri kultivara ječma (Hordeum vulgare L.) u fazi nalijevanja zrna koristeći lančanu...

Pages