Pages

DJELOVANJE ČIVITNJAČE NA RAZVOJ I KLIJAVOST PŠENICE I DJETELINE
DJELOVANJE ČIVITNJAČE NA RAZVOJ I KLIJAVOST PŠENICE I DJETELINE
Ana Martinović
Invazivne biljne vrste svojim brzim rastom i razmnožavanjem te izlučivanjem različitih alelokemikalija negativno djeluju na rast biljaka u svom neposrednom okruženju. Čivitnjača (Amorpha fruticosa L.) je invazivna biljka koja dobro uspijeva uz rubove kanala i poljoprivredne površine. Cilj ovog rada je istražiti djelovanje juglona koji inhibira rast brojnih biljnih vrsta te vodenih ekstrakata listova čivitnjače različitih koncentracija na klijanje i razvoj pšenice (Triticum...
Degu (Octodon degus Molina, 1782) kao model u istraživanju Alzheimerove bolesti
Degu (Octodon degus Molina, 1782) kao model u istraživanju Alzheimerove bolesti
Ana Kiš
Alzheimerova bolest je progresivna bolest mozga koja se prikazuje gubitkom pamćenja, promjenama osobnosti i sposobnosti rasuđivanja. Većina istraživanja ove bolesti provedena su na životinjama s kraćim životnim vijekom, zbog čega je teško istražiti simptome bolesti koji se javljaju u kasnijoj životnoj dobi. Degu (Octodon degus) je glodavac endem čileanskih Anda kod kojeg može spontano doći do kognitivnog pada povezanog s patologijom tau proteina i β-amiloida, te upalnim...
Dinamika funkcionalnih skupina fitoplanktona rijeke Dunav
Dinamika funkcionalnih skupina fitoplanktona rijeke Dunav
Alojzija Damjanović
Istraživanja fitoplanktona rijeke Dunav na 1388 r. km (hrvatska dionica, područje Parka prirode Kopački rit) obavljena su u jednomjesečnim intervalima od siječnja do listopada 2012. godine. Ukupno je utvrđeno 170 fitoplanktonskih vrsta što ukazuje na veliku biološku raznolikost dunavskog fitoplanktona. Brojnošću vrsta te udjelom u ukupnom kvalitativnom sastavu i biomasi fitoplanktona tijekom cijelog razdoblja istraživanja dominirale su dijatomeje (vrste iz skupine...
Dinamika razvoja zajednice zooplanktona u blizini mikroplastike u dva različita vodena ekosustava
Dinamika razvoja zajednice zooplanktona u blizini mikroplastike u dva različita vodena ekosustava
Karla Čmelar
U jezeru Sakadaš (PP Kopački rit) i rijeci Dravi praćena je dinamika razvoja zajednica zooplanktona uzorkovanih u neposrednoj blizini mikroplastike. Obraštaj koji se razvija na mikroplastici (plastisfera) predstavlja značajan izvor hrane za više trofičke nivoe te može utjecati na dinamiku razvoja okolnih zajednica. Istraživanje je provedeno tijekom 2019. godine u vremenskom razdoblju od pet tjedana s ciljem utvrđivanja kvalitativnog i kvantitativnog sastav zajednice zooplanktona te...
Direktno potenciometrijsko određivanje dijastaze u medu
Direktno potenciometrijsko određivanje dijastaze u medu
Marin Pešić
Med je slatki, gusti sok što ga proizvode pčele medarice od nektara kojeg sakupljaju na cvjetovima ili sakupljanjem slatkih izlučevina (medene rose) nekih kukaca. Med sadrži amilolitički enzim dijastazu. Aktivnost dijastaza u direktom je odnosu sa starosti, kvalitetom, skladištenjem i termičkim tretmanom meda. U dijastaze spadaju enzimi -,- i - amilaze. One hidroliziraju škrob. Škrob stvara kompleks s trijodidnim ionom. Trijodidni ion čini redoks pufer trijodida i jodidnog iona....
Direktno potenciometrijsko određivanje ptijalina u slini
Direktno potenciometrijsko određivanje ptijalina u slini
Lidija Regušić
Ptijalin je enzim koji se nalazi u sastavu sline gdje katalizira hidrolizu škroba. Nehidrolizirani škrob, čija je koncentracija obrnuto proporcionalna koncentraciji ptijalina, stvara kompleks s trijodidom smanjujući pritom početnu koncentraciju trijodida. Promjena koncentracije trijodidnog iona izaziva promjenu vrijednosti omjera koncentracija redoks para trijodid/jodid, što prema Nernstovom izrazu uzrokuje promjenu redoks potencijala redoks senzora. Ta je promjena u direktnoj...
Distribucija gangliozida u mozgu štakora oboljelih od dijabetesa
 tipa 2
Distribucija gangliozida u mozgu štakora oboljelih od dijabetesa tipa 2
Ana Žiroš
Gangliozidi, vrsta glikosfingolipida, izraženi su u velikom broju u mozgu kao i u drugim tkivima, organima i stanicama. Razna istraživanja su pokazala njihov raspored i količinu u normalnom mozgu te mozgu oboljelih od dijabetesa tipa 2. GM3 se u većini istraživanja navodi kao gangliozid koji sudjeluje u stvaranju inzulinske rezistencije, a time i u patofiziologiji dijabetesa tipa 2, što je detaljnije razjašnjeno u tekstu.
Distribucija i nakupljanje lijekova u kostima
Distribucija i nakupljanje lijekova u kostima
Viktoria Gašparić
Nakupljanje i distribucija lijekova u kostima su procesi koji ovise o različitim čimbenicima, kao što su građa kosti, fizikalno-kemijska svojstva lijeka i metabolička aktivnost koštanih stanica. Razumijevanje mehanizama nakupljanja i distribucije lijeka u kostima važno je za optimizaciju terapije lijekovima i minimiziranje nuspojava. Isporuka lijeka trebala bi biti što preciznija kako bi se postigla maksimalna učinkovitost i sigurnost tretmana. Lijek može do kosti biti...
Djelovanje propikonazola i klorantraniliprola na obraštaj tla
 cijanobakterijom Cylindrospermum sp.
Djelovanje propikonazola i klorantraniliprola na obraštaj tla cijanobakterijom Cylindrospermum sp.
Luka Ivanković
Tretiranjem poljoprivrednih površina pesticidima utječemo i na organizme koji nisu ciljani njihovom aplikacijom. Cilj ovog rada ja ustanoviti utjecaj dvaju pesticida Bumper 25 ec (propikonazol) i Coragen 20 sc (klorantraniliprol) na rast terestričke cijanobakterije Cylindrospermum sp. Bumper 25 je triazolni fungicid i sadrži aktivnu tvar propikonazol dok je Coragen 20 sc diamidni insekticid koji sadrži aktivnu tvar klorantraniliprol. Korištena su dva supstrata, glejno tlo...
Domaći pas (Canis lupus familiaris) - utjecaj anatomskih razlika
 na ponašanje pasmina
Domaći pas (Canis lupus familiaris) - utjecaj anatomskih razlika na ponašanje pasmina
Nikolina Boić
Psi su prve životinje koje je čovjek pripitomio te je danas poznato preko 400 različitih pasmina pasa. Kroz selektivan uzgoj dobivena je njihova velika morfološka i anatomska raznolikost, ali i različiti oblici ponašanja. Brojne pasmine stvorene su kako bi obavljale različite funkcije u ljudskom društvu, a ta uloga se kroz povijest mijenjala, pa time i ponašanje pasa. Za svaku pasminu postoji pisani standard koji uz opis idealnog izgleda pasmine, sadrži i opis temperamenta koji...
Doprinos poznavanju faune braničevki (Diptera; Simuliidae)
 istočne Hrvatske
Doprinos poznavanju faune braničevki (Diptera; Simuliidae) istočne Hrvatske
Natalija Džojić
Braničevke (Diptera; Simuliidae) su holometabolni kukci koji prvi dio životnog ciklusa provode u tekućicama a drugi, kao odrasle jedinke u kopnenim staništima. Radi se o kukcima koji su medicinski i veterinarski značajni organizmi jer ženke određenih vrsta braničevki hematofagne i potencijalni su vektori uzročnika različitih bolesti. U višegodišnjem istraživanju braničevki na području istočne Hrvatske, zabilježene su četiri vrste: Simulium (Boophthora) erythrocephalum...
EKOLOŠKE OSOBINE IHTIOFAUNE PRVIH 12 rkm RIJEKE DRAVE I DESNOG ZAOBALJA
EKOLOŠKE OSOBINE IHTIOFAUNE PRVIH 12 rkm RIJEKE DRAVE I DESNOG ZAOBALJA
Ivan Balković
Aljmaški rit je poplavno područje u desnom zaobalju rijeke Drave od njezina 12. rkm do ušća s Dunavom. Prostire se od naselja Sarvaš sve do Aljmaša, na oko 26 km2. Cilj je ovoga rada bio utvrditi ekološke osobine i stanje ihtiofaune ovog poplavnog područja te rijeke Drave od ušća do12. rkm kako bi se u budućnosti mogli valorizirati utjecaji revitalizacije bara u zaobalju.Uzorkovano je 1130 jedinki iz 29 vrsta, odnosno 10 porodica. Po broju vrsta najzastupljenija je,očekivano,...

Pages